Even praktisch

Inschrijvingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont zoals kids ID.

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. 

Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er 7 instapdata.

Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er zeven instapdata .

 • bij het begin van het nieuwe schooljaar
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • eerste schooldag van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na Hemelvaart
Lesuren en opvang

SCHOOLUREN IMMACULATA

voormiddag

 • belteken : 08.25 u.
 • lestijden : vanaf 08.30 u. tot 11.40 u.

namiddag

 • belteken : 13.05 u.
 • lestijden : vanaf 13.10 u. tot 15.55 u. 
  (op maandag tot 15.30 u.; op vrijdag tot 15.05 u.)

REGELING VOOR VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG

's morgens : toezicht in de speelzaal in de Goudenpoortstraat vanaf 7 uur
's middags : De kinderen die naar huis gaan om te eten zijn terug welkom op school vanaf 12u45.
's avonds :

 • Maandag: gewoon toezicht tot 15.45 u. Dinsdag en donderdag : gewoon toezicht tot 16.10 u. Vrijdag: gewoon toezicht tot 15.20 u.
 • Daarna kunt u de kleuters afhalen in het avondtoezicht. Ze worden opgevangen door het opvangpersoneel (tot 18.15 u.).
 • Voor de leerlingen van de 2de en 3de klas is er na het gewone toezicht een half uur studie onder toezicht van een leerkracht. Voor de leerlingen van de 4de tot 6de klas is er een uur studie. Na de studie kunnen de kinderen, die nog niet naar huis kunnen, de opvang bij de kinderverzorgsters vervoegen tot 18.15 u.
 • Op vrijdag: avondtoezicht onder toezicht van kinderverzorgster tot 18.00 u. 
 • Op maandag en donderdag is er voor  de leerlingen uit het eerste een apart leesgroepje in plaats van studie.  Op maandag is dit van 15.45u tot 16.15u, op donderdag van 16.10 u. tot 16.40 u.

Voor individuele noden wordt een oplossing gezocht in samenspraak ! In de studie ziet de leerkracht er 's avonds op toe dat de kinderen hun huistaak maken. In de kleuteropvang staan ontspanning en spel centraal.

Wie kiest voor een vaste trimesterregeling, vereffent telkens met de schoolrekening van de eerste maand van elk trimester. Wie niet elke avond op school blijft, kan dagelijks voor losse beurten inschrijven: 0,8 euro, 1 euro of 1,2 euro per beurt, naargelang de duur. Die komen dan maandelijks op de schoolrekening.

REGELING VOOR WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG

In de Goudenpoortstraat is er op woensdagmiddag toezicht tot 13.00 uur.

Leerlingen die op woensdagmiddag langer van opvang wensen te genieten, worden gebracht naar de opvang, georganiseerd door de vzw Buitenschoolse Opvang. Deze opvang gaat door in de lokalen van de vzw, gelegen in de Augustijnenstraat en/of de Oude Veurnestraat. Voor meer info: klik hier
Voor de verplaatsing wordt door de school een bijdrage van 3 euro per kind gevraagd.

Deze regeling is dezelfde voor alle vrije basisscholen van vzw CDI in Ieper.

Bewegingsopvoeding & sport

Lichaamsbeweging (sport en spel) zowel georganiseerd als niet georganiseerd, vinden we op onze school heel belangrijk.

 • In de kleuterklassen wordt veel aandacht besteed aan beweging, behendigheid, dans, ritme,...
 • In de lagere school krijgt elke leerling 2 lestijden bewegingsopvoeding.
 • De jaarlijkse sportdag is elk jaar een echte sporthoogdag.

Daarnaast neemt onze school deel aan menig sporttornooi. Er zijn de scholencross, het netbal- en minivoetbaltornooi, de meerkamp en de Vlaamse zwemweek. We willen onze kinderen immers niet enkel kennis bijbrengen, maar evenzeer fysisch en sociaal brede ontwikkelingskansen aanbieden.

Proeven van actieve vormen van vrijetijdsbesteding, gekruid met wat gezonde wedijver.

ZWEMMEN IN SCHOOLVERBAND

Kunnen zwemmen is een eindterm voor de basisschool.  Daarom organiseert de school het "zwemmen in schoolverband". Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het zwemmen in schoolverband gratis. Voor de anderen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor inkom zwembad en vervoer.

Bijdrage voor het zwemmen in schoolverband

We starten dit jaar opnieuw vanaf de eerste weken van september met het  schoolzwemmen. Tegen het einde van de zwemperiode zal elk kind de kans gekregen hebben om minstens tien keer en hoogstens 14 keer in schoolverband te zwemmen. Bij het schoolzwemmen spelen we in op de reeds opgebouwde zwemvaardigheid van de kinderen. Het doel is niet enkel te kunnen zwemmen, maar ook een goede zwemhouding aan te leren.

De voorziene kostprijs per zwembeurt is 1,5 euro voor het vervoer en 1 euro voor inkom in het zwembad.

Let wel : zwemmen is een verplichte discipline. We staan er dus op dat iedereen deelneemt aan het zwemmen. Enkel op doktersvoorschrift kan iemand van het zwemmen ontslagen worden.

CLB-medewerkers

Onze school valt onder de begeleidingsverantwoordelijkheid van het CLB. Als ouder hebt u soms twijfels over de vorderingen op school, over de intellectuele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van uw kind.
De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding. Zij kunnen ook bezwaar aantekenen tegen de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht. Voor meer inlichtingen hierover, contact opnemen met de directie.

Interesse om je kind
naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Alvast hartelijk dank

is lid van

samen met deze scholen

onze labels

Kangoeroe.org